Rechten privacy

Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van uw rechten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u gebruik maakt van een van onderstaande formulier, stuur dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. Zo weten we zeker dat we gegevens alleen aan u zelf verstrekken. U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk een bevestiging en nadere informatie over de afhandeling per post.

Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)

Als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt dan moet u daarover vooraf geïnformeerd worden. Het moet voor u duidelijk zijn met welk doel uw persoonsgegevens worden gebruikt. Vindt u dat onze informatievoorziening onvoldoende is, kunt u dat melden bij de functionaris voor gegevensbescherming via (0599) 32 02 20 of via privacy@westerwolde.nl.

Recht van inzage (artikel 15 AVG)

Iedere inwoner heeft het recht om persoonsgegevens die van hem of haar verzameld zijn in te zien. U mag daarom met redelijke tussenpozen vragen of, en zo ja welke, persoonsgegevens de gemeente Westerwolde van u verwerkt. Gebruik hiervoor het formulier inzagerecht AVG (PDF, 46KB). 

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Als uw persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd dan heeft u recht op verbetering (rectificatie) of aanvulling van uw persoonsgegevens. Als wij uw gegevens gedeeld hebben met andere partijen, dan zullen wij deze ook op de hoogte stellen van de wijziging van uw persoonsgegevens. Gebruik hiervoor het formulier recht op rectificatie AVG (PDF, 37 KB).

Recht op vergetelheid (gegevenswissing) (artikel 17 AVG)

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking onrechtmatig is. Daarnaast heeft u het recht om ‘vergeten te worden’. Dit recht is met name in het leven geroepen zodat mensen op het internet niet voor altijd (ten onrechte) met hun verleden worden geconfronteerd. Van dit recht kunt u geen gebruik maken als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of voor een taak van algemeen belang. Gebruik hiervoor het formulier recht gegevenswissing AVG (PDF, 37 KB).

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens houdt in dat u de mogelijkheid heeft om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’. Gebruik hiervoor het formulier beperken persoonsgegevens AVG (PDF, 37 KB).

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG)

Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens geeft u het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, zodat u deze weer aan een andere organisatie kan verstrekken. U kunt ook verzoeken om uw persoonsgegevens direct aan een andere organisatie te verstrekken. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die u heeft verstrekt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst. Gebruik hiervoor het formulier dataportabiliteit AVG (PDF, 43 KB).

Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG)

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente moet dan een afweging maken tussen uw belang en het belang van het verwerken van uw persoonsgegevens. Van dit recht kunt u geen gebruik maken als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. Gebruik hiervoor het formulier recht tegen bezwaar verwerking AVG (PDF, 37 KB).

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profileren (artikel 22 AVG)

U heeft het recht op een menselijke blik bij het nemen van besluiten die over u gaan. U hoeft niet te accepteren dat er een volledig automatisch besluit wordt genomen op basis van de persoonsgegevens die van u zijn geregistreerd. Binnen de gemeente Westerwolde wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Mocht u toch van mening zijn dat u gebruik wilt maken van het uitoefenen van uw recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profilering, neemt u dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via (0599) 320 220 of via privacy@westerwolde.nl.